شرکت
طراحان توسعه ایتوک

کد استقرار: UOK00S059
تاريخ ورود: 1386/12/01
تاريخ خروج: 1389/11/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
کاربردGISدر برنامه ریزی شهری و منطقه ای
اعضاء:

حامد طاهری
مهندسی عمران - آب
دستاوردها: