شرکت
طراحان توسعه ایتوک

کد استقرار: UOK00S059
تاریخ ورود: 1386/12/01
تاریخ خروج: 1389/11/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
کاربردGISدر برنامه ریزی شهری و منطقه ای
اعضاء:

حامد طاهری
کارشناسي ارشد مهندسی عمران - آب
شرح ایده محوری و دستاوردها: