شرکت
بهره وران انرژی های کویر - باکر

کد استقرار: UOK00S056
تاریخ ورود: 1386/09/01
تاریخ خروج: -
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
بهره گیری از انرژی های نو در منطقه کاشان
اعضاء:

مجتبی شبخوان
مکانیک

علیرضا تجملی
مکانیک

محمد تسلیمی
مکانیک

جواد امان پور
کشاورزی

محمدرضا عبدلی
مکانیک

وحید رحمانی
ر

سعید دادار
حسابداری

حسین گلستان فرد

علیرضا رحیمی نشلجی
مدیریت بازرگانی

مجتبی حفیظی
الکترونیک

عليرضا تجملي
مكانيك
(نماینده)

جواد امان پور
کارشناسي
شرح ایده محوری و دستاوردها: