شرکت
بهره وران انرژی های کویر - باکر

کد استقرار: UOK00S056
تاریخ ورود: 1386/09/01
تاریخ خروج: -
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
بهره گیری از انرژی های نو در منطقه کاشان
اعضاء:

مجتبی شبخوان
کارشناسي مکانیک

علیرضا تجملی
کارشناسي مکانیک

محمد تسلیمی
کارداني مکانیک

جواد امان پور
کارشناسي کشاورزی

محمدرضا عبدلی
کارشناسي مکانیک

وحید رحمانی
زير ديپلم ر

سعید دادار
کارشناسي حسابداری

حسین گلستان فرد
کارشناسي

علیرضا رحیمی نشلجی
کارشناسي مدیریت بازرگانی

مجتبی حفیظی
کارداني الکترونیک

عليرضا تجملي
کارشناسي مكانيك
(نماینده)

جواد امان پور
کارشناسي کارشناسي
شرح ایده محوری و دستاوردها: