تحقیق و توسعه
نرم افزاری ایده پرداز طلوع

کد استقرار: UOK00R057
تاریخ ورود: 1386/10/01
تاریخ خروج: 1387/10/1
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تکمیل ساختار نرم افزار تحت وب CRM
اعضاء:

عباس مسجدی
کارشناسي سخت افزار کامپیوتر

حمید رضا متشکر
کارشناسي مهندسی مکانیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: