شرکت
داده های طلایی کویر

کد استقرار: UOK00S044
تاریخ ورود: 1385/01/01
تاریخ خروج: 1385/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی و پیاده سازی پایگاههای اطلاعاتی
اعضاء:

محمد رضا سخي
کارشناسي ارشد تجارت الکترونيک
(نماینده)

عطيه زاهد
کارشناسي ارشد نرم افزاركامپيوتر

وحیده بدیعی
کارشناسي نرم افزاركامپيوتر
شرح ایده محوری و دستاوردها: