شرکت
داده های طلایی کویر

کد استقرار: UOK00S044
تاريخ ورود: 1385/01/01
تاريخ خروج: 1385/12/29
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی و پیاده سازی پایگاههای اطلاعاتی
اعضاء:

محمد رضا سخي
تجارت الکترونيک
(نماينده)

عطيه زاهد
نرم افزاركامپيوتر

وحیده بدیعی
نرم افزاركامپيوتر
دستاوردها: