شرکت
طراحان سرزمین آفتاب

کد استقرار: UOK00S042
تاریخ ورود: 1384/07/20
تاریخ خروج: 1385/3/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
گرافیک کامپیوتری و تبلیغات
اعضاء:

محسن حاج مبینی
کارشناسي حسابداری
(نماینده)

اشرف مهدی فینی
کارشناسي گرافیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: