شرکت
طراحان سرزمین آفتاب

کد استقرار: UOK00S042
تاريخ ورود: 1384/07/20
تاريخ خروج: 1385/3/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
گرافیک کامپیوتری و تبلیغات
اعضاء:

محسن حاج مبینی
حسابداری
(نماينده)

اشرف مهدی فینی
گرافیک
دستاوردها: