تحقیق و توسعه
رهیاب شبکه

کد استقرار: UOK00R038
تاریخ ورود: 1384/06/15
تاریخ خروج: 1385/9/3
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ارائه و گسترش خدمات نوین ISP و VOIP
اعضاء:

میثم نوری
کارشناسي

مجید ساطع بیدگلی
کارشناسي مخابرات

حمیدرضا حسن فینی زاده ‌بيدگلي
کارشناسي ارشد برق مخابرات
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: