تحقیق و توسعه
رهیاب شبکه

کد استقرار: UOK00R038
تاريخ ورود: 1384/06/15
تاريخ خروج: 1385/9/3
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ارائه و گسترش خدمات نوین ISP و VOIP
اعضاء:

میثم نوری

مجید ساطع بیدگلی
مخابرات

حمیدرضا حسن فینی زاده ‌بيدگلي
برق مخابرات
(نماينده)
دستاوردها: