هسته
ما ها تک پارس

کد استقرار: UOK00P229
تاریخ ورود: 1396/05/01
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
استفاده از نانو کپسول¬های هوشمند در الیاف
اعضاء:

مهدی پارسازاده
کارشناسي ارشد فبزیک
(نماینده)

ابوذر نادری دره کتی
کارشناسي فبزیک

حسین یگانگی دستگردی
کارشناسي مهندسی شیمی

علی ضرابی
کارشناسي مهندسی شیمی

سید علیرضا موسوی
کارشناسي ارشد نانو

حامد بنانی فرد
کارشناسي صنایع شیمیایی
شرح ایده محوری و دستاوردها: