هسته
ما ها تک پارس

کد استقرار: UOK00P229
تاریخ ورود: 1396/05/01
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
استفاده از نانو کپسول¬های هوشمند در الیاف
اعضاء:

مهدی پارسازاده
فبزیک
(نماینده)

ابوذر نادری دره کتی
فبزیک

حسین یگانگی دستگردی
مهندسی شیمی

علی ضرابی
مهندسی شیمی

سید علیرضا موسوی
نانو

حامد بنانی فرد
صنایع شیمیایی
شرح ایده محوری و دستاوردها: