هسته
ما ها تک پارس

کد استقرار: UOK00P229
تاريخ ورود: 1396/05/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
استفاده از نانو کپسول¬های هوشمند در الیاف
اعضاء:

مهدی پارسازاده
فبزیک
(نماينده)

ابوذر نادری دره کتی
فبزیک

حسین یگانگی دستگردی
مهندسی شیمی

علی ضرابی
مهندسی شیمی

سید علیرضا موسوی
نانو

حامد بنانی فرد
صنایع شیمیایی
دستاوردها: