هسته
ميراث برجسته سازان سيلك

کد استقرار: UOK00P228
تاريخ ورود: 1396/05/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
توليد نقوش برجسته هنري (نماي داخلي و خارجي ساختمان ها و مبلمان شهري و اماكن مذهبي و ....)
اعضاء:

محسن بخردی
شیمی

امیر خاری زاده مجرد کاشی
ماشین ابزار
(نماينده)
دستاوردها: