هسته
ميراث برجسته سازان سيلك

کد استقرار: UOK00P228
تاریخ ورود: 1396/05/01
تاریخ خروج: 1396/08/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
توليد نقوش برجسته هنري (نماي داخلي و خارجي ساختمان ها و مبلمان شهري و اماكن مذهبي و ....)
اعضاء:

محسن بخردی
کارشناسي ارشد شیمی

امیر خاری زاده مجرد کاشی
کارداني ماشین ابزار
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: