هسته
پژوهشگران نانو تكنولوژي ايران (پنتا)

کد استقرار: UOK00P227
تاریخ ورود: 1396/05/01
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
استفاده از مزاياي نانوفناوري (خود تميزشوندگي – ضد لك – ضد خش و ...)
اعضاء:

اكبر تكري
کارشناسي شیمی
(نماینده)

رضا محصل
کارشناسي شیمی

سید علیرضا موسوی
کارشناسي ارشد علوم و فناوری نانو

حامد بنانی فرد
کارشناسي صنایع شیمیایی
شرح ایده محوری و دستاوردها:

سطوح خودتمیزشونده و ضدلک با صرفهجویی در هزینههای جاری و وقت مشتریان