هسته
پژوهشگران نانو تكنولوژي ايران (پنتا)

کد استقرار: UOK00P227
تاريخ ورود: 1396/05/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
استفاده از مزاياي نانوفناوري (خود تميزشوندگي – ضد لك – ضد خش و ...)
اعضاء:

اكبر تكري
شیمی
(نماينده)

رضا محصل
شیمی

سید علیرضا موسوی
علوم و فناوری نانو

حامد بنانی فرد
صنایع شیمیایی
دستاوردها:

سطوح خودتمیزشونده و ضدلک با صرفهجویی در هزینههای جاری و وقت مشتریان