هسته
سامانه آمایش راه نشاط (سارن)

کد استقرار: UOK00P226
تاریخ ورود: 1396/04/01
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
ارائه ­ي خدمات حركات اصلاحي ورزشي از طريق طراحي و ساخت سه بعدي كفي كفش
اعضاء:

کیوان شریف مرادی
دکتراي علوم ورزش
(نماینده)

مصطفی کمالی
کارشناسي ارشد ارتزپرتز

بهزاد ساکی
کارشناسي ارشد تربیت بدنی
شرح ایده محوری و دستاوردها: