هسته
مهندسی توسعه فناور خور وبیابانک

کد استقرار: UOK00P225
تاریخ ورود: 1396/04/01
تاریخ خروج: 1396/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
كمك به كاهش شيوع ريزگردها در كشور به وسيله­ ي مالچ هاي دوستدار محيط زيست
اعضاء:

سید علی موسوی
دکتراي مهندسی منابع طبیعی
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: