هسته
مهندسی توسعه فناور خور وبیابانک

کد استقرار: UOK00P225
تاريخ ورود: 1396/04/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
كمك به كاهش شيوع ريزگردها در كشور به وسيله­ ي مالچ هاي دوستدار محيط زيست
اعضاء:

سید علی موسوی
مهندسی منابع طبیعی
(نماينده)
دستاوردها: