شرکت
ژرف زیست فناوران

کد استقرار: UOK00S223
تاريخ ورود: 1396/02/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
سنتز پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک/ پلی گلایکولیک اسید (PLGA)
اعضاء:

حسنعلی رفیعی پور
زیست شناسی سلولی و مولوکولی
دستاوردها: