شرکت
فن آوران ربات

کد استقرار: UOK00S036
تاریخ ورود: 1384/05/01
تاریخ خروج: 1387/5/1
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ارائه مجموعه های چند منظوره در زمینه ی رباتیک درجهت مقاصد آموزشی
اعضاء:

محسن لاهوتی
مهندسی مکانیک

وحید عباس زاده
مهندسی مکانیک
(نماینده)

فريبا عصاری
مهندسی نرم افزارکامپيوتر

محبوبه عبادی نژاد

سیدحامد رجالی

سعید اروین

محمد صادقی کاجی

حامد صرامی

حامد صرامی
شرح ایده محوری و دستاوردها: