شرکت
فن آوران ربات

کد استقرار: UOK00S036
تاريخ ورود: 1384/05/01
تاريخ خروج: 1387/5/1
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ارائه مجموعه های چند منظوره در زمینه ی رباتیک درجهت مقاصد آموزشی
اعضاء:

محسن لاهوتی
مهندسی مکانیک

وحید عباس زاده
مهندسی مکانیک
(نماينده)

فريبا عصاری
مهندسی نرم افزارکامپيوتر

محبوبه عبادی نژاد

سیدحامد رجالی

سعید اروین

محمد صادقی کاجی

حامد صرامی

حامد صرامی
دستاوردها: