شرکت
فن آوران ربات

کد استقرار: UOK00S036
تاریخ ورود: 1384/05/01
تاریخ خروج: 1387/5/1
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ارائه مجموعه های چند منظوره در زمینه ی رباتیک درجهت مقاصد آموزشی
اعضاء:

محسن لاهوتی
کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک

وحید عباس زاده
کارشناسي مهندسی مکانیک
(نماینده)

فريبا عصاری
کارشناسي مهندسی نرم افزارکامپيوتر

محبوبه عبادی نژاد
کارشناسي

سیدحامد رجالی
کارشناسي

سعید اروین
کارشناسي

محمد صادقی کاجی
کارشناسي

حامد صرامی
کارشناسي

حامد صرامی
کارشناسي
شرح ایده محوری و دستاوردها: