شرکت
حقیقت ایلیا، سینما

کد استقرار: UOK00S035
تاریخ ورود: 1384/04/22
تاریخ خروج: 1385/9/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تدوین، مونتاژ و صداگذاری کامپیوتری فیلم و تیزور تبلیغاتی
اعضاء:

اعظم ترابی
کارشناسي صنایع دستی
(نماینده)

حميد عطارزاده
ديپلم

فاطمه رسول زاده
ديپلم
شرح ایده محوری و دستاوردها: