شرکت
حقیقت ایلیا، سینما

کد استقرار: UOK00S035
تاريخ ورود: 1384/04/22
تاريخ خروج: 1385/9/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تدوین، مونتاژ و صداگذاری کامپیوتری فیلم و تیزور تبلیغاتی
اعضاء:

اعظم ترابی
صنایع دستی
(نماينده)

حميد عطارزاده

فاطمه رسول زاده
دستاوردها: