هسته
ارومد

کد استقرار: UOK00P221
تاريخ ورود: 1395/12/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
ارائه ي خدمات تخصصي بازرگاني و توليد در زمينه ي صنعت گياهان دارويي و معطر
اعضاء:

حسین خصاف مفرد
سیاست گذاری بازرگانی
(نماينده)

سید علی بنی طبا
مکانیک

محسن باقری
مدیریت
دستاوردها: