هسته
ارومد

کد استقرار: UOK00P221
تاریخ ورود: 1395/12/01
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
ارائه ي خدمات تخصصي بازرگاني و توليد در زمينه ي صنعت گياهان دارويي و معطر
اعضاء:

حسین خصاف مفرد
سیاست گذاری بازرگانی
(نماینده)

سید علی بنی طبا
مکانیک

محسن باقری
مدیریت
شرح ایده محوری و دستاوردها: