هسته
ارومد

کد استقرار: UOK00P221
تاریخ ورود: 1395/12/01
تاریخ خروج: 1396/11/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ارائه ي خدمات تخصصي بازرگاني و توليد در زمينه ي صنعت گياهان دارويي و معطر
اعضاء:

حسین خصاف مفرد
دکتراي سیاست گذاری بازرگانی
(نماینده)

سید علی بنی طبا
کارشناسي مکانیک

محسن باقری
کارشناسي ارشد مدیریت
شرح ایده محوری و دستاوردها: