هسته
سازه های ساندویچی

کد استقرار: UOK00P220
تاريخ ورود: 1395/12/1
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
ساخت سازه هاي ساندويچي و كامپوزيتي
اعضاء:

مهدی محمدی مهر
مکانیک
(نماينده)

راضیه یزدانی
مکانیک

صونا حنیفه لو
مکانیک

سید محمد اخوان علوی
مکانیک

کاظم علم بیگی
مکانیک

مصطفی بامداد
مکانیک

رسول رستمی
مکانیک

عباسعلی محمدی ده آبادی
مکانیک
دستاوردها: