شرکت
داده پردازان رایا پژوه مارلیک

کد استقرار: UOK00S218
تاریخ ورود: 1395/7/1
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
توليد نرم افزار
اعضاء:

علی یگانه مقدم
کارشناسي کامپیوتر
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها:
  • آموزش تيم  هاي نرم افزاري و استفاده از ايشان در توسعه ي چابك نرم افزار
  • نوشتن نرم افزارهای به روش توسعه چابک بر پایه فریمورک اسکرام
  • استفاده از سیستم های مدیریت کنترل نسخه چون گیت