شرکت
داده پردازان رایا پژوه مارلیک

کد استقرار: UOK00S218
تاريخ ورود: 1395/7/1
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
توليد نرم افزار
اعضاء:

علی یگانه مقدم
کامپیوتر
(نماينده)
دستاوردها:
  • آموزش تيم  هاي نرم افزاري و استفاده از ايشان در توسعه ي چابك نرم افزار
  • نوشتن نرم افزارهای به روش توسعه چابک بر پایه فریمورک اسکرام
  • استفاده از سیستم های مدیریت کنترل نسخه چون گیت