شرکت
دنیای محصولات طبیعی هما

کد استقرار: UOK00S219
تاریخ ورود: 1395/08/01
تاریخ خروج: 1396/8/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید کیت میکروی تعیین خواص آنتی اکسیدانی
اعضاء:

مریم اخباری
دکتراي شیمی آلی
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: