شرکت
دنیای محصولات طبیعی هما

کد استقرار: UOK00S219
تاريخ ورود: 1395/08/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
تولید کیت میکروی تعیین خواص آنتی اکسیدانی
اعضاء:

مریم اخباری
شیمی آلی
(نماينده)
دستاوردها: