هسته
آپشن انرژی کویر

کد استقرار: UOK00P217
تاریخ ورود: 1395/11/1
تاریخ خروج: 1396/07/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي آزمايشگاهي و مشاوره تخصصي
اعضاء:

قنبر علی شیخ زاده
دکتراي مهندسی مکانیک
(نماینده)

حمید رضا احترام
کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک

علیرضا آقایی
دکتراي مهندسی مکانیک

سروش صدری پور
کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک

مجید دستمالچی
کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک
شرح ایده محوری و دستاوردها:

طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي آزمايشگاهي و مشاوره تخصصي