هسته
آپشن انرژی کویر

کد استقرار: UOK00P217
تاریخ ورود: 1395/11/1
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي آزمايشگاهي و مشاوره تخصصي
اعضاء:

قنبر علی شیخ زاده
مهندسی مکانیک
(نماینده)

حمید رضا احترام
مهندسی مکانیک

علیرضا آقایی
مهندسی مکانیک

سروش صدری پور
مهندسی مکانیک

مجید دستمالچی
مهندسی مکانیک
شرح ایده محوری و دستاوردها:

طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي آزمايشگاهي و مشاوره تخصصي