دانش بنیان
فناوران فیزیک نور

کد استقرار: UOK00S216
تاریخ ورود: 1395/11/01
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
طراحي و ساخت طيف سنج نوري
اعضاء:

مجید ناظری
دکتراي فوتونیک

محمد رضا ناظری
کارشناسي آمار
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها:

طراحي و ساخت سيستمهاي طيف سنجي نور در بازه فرابنفش مرئي و فروسرخ ايده اصلي اين شرکت مي باشد. اين سيستمها شامل طيف سنج، اسپكتروفوتومتر و لاندامتر مي باشد كه در علوم فيزيك شيمي و نانو وبيوتكتولوژي و نيز فناوري‌هاي مربوط به اندازه‌گيري در ، پزشكي و كشاورزي كاربرد دارد

http://specinstruments.com/