دانش بنيان
فناوران فیزیک نور

کد استقرار: UOK00S216
تاريخ ورود: 1395/11/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
طراحي و ساخت طيف سنج نوري
اعضاء:
دستاوردها:

طراحي و ساخت سيستمهاي طيف سنجي نور در بازه فرابنفش مرئي و فروسرخ ايده اصلي اين شرکت مي باشد. اين سيستمها شامل طيف سنج، اسپكتروفوتومتر و لاندامتر مي باشد كه در علوم فيزيك شيمي و نانو وبيوتكتولوژي و نيز فناوري‌هاي مربوط به اندازه‌گيري در ، پزشكي و كشاورزي كاربرد دارد

http://specinstruments.com/