دانش بنيان
ریگ سبز کویر

کد استقرار: UOK00S215
تاريخ ورود: 1395/07/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
استفاده از ماسه بادی در تولید مصالح ساختمانی نوین
اعضاء:
دستاوردها: