دانش بنیان
ریگ سبز کویر

کد استقرار: UOK00S215
تاریخ ورود: 1395/07/01
تاریخ خروج: 1396/06/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
استفاده از ماسه بادی در تولید مصالح ساختمانی نوین
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: