هسته
طب سنتی ایران

کد استقرار: UOK00P214
تاریخ ورود: 1396/01/01
تاریخ خروج: 1396/09/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید نرم افزارهای آموزشی طب سنتی ایران
اعضاء:

زکریا روحانی یزدلی
دکتراي پزشکی
(نماینده)

سجاد میرزایی
کارشناسي گردشگری
شرح ایده محوری و دستاوردها: