شرکت
باشگاه علمی-پژوهشی فیزیک آریان پژوه

کد استقرار: UOK00S211
تاريخ ورود: 1395/06/01
تاريخ خروج: 1395/05/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تولید محصولات و ارائه ی خدمات آموزش خلاق علوم
اعضاء:
دستاوردها: