شرکت
باشگاه علمی-پژوهشی فیزیک آریان پژوه

کد استقرار: UOK00S211
تاریخ ورود: 1395/06/01
تاریخ خروج: 1395/05/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید محصولات و ارائه ی خدمات آموزش خلاق علوم
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: