شرکت
کیمیاگستران پدیده کاشان

کد استقرار: UOK00S209
تاریخ ورود: 1395/05/01
تاریخ خروج:
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
تولید رنگ های سرامیکی خاص و ادیتیوهای آن موسوم به سولوبل سالت ( soluble salt )
اعضاء:

حسین شهبازی علوی
دکتراي شیمی

حسین شهبازی علوی
کارشناسي شیمی
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها:

متازورب جهت نفوذ رنگ در کاشیهای گرانیتی با تکنولوژی سولوبل سالت به کار می رود. نمونه شبیه سازی شده داخلی یک سوم قیمت مشابه خارجی است و انظر کیفیت با آن برابری می کند.