هسته
اسپاد

کد استقرار: UOK00P204
تاریخ ورود: 1395/03/01
تاریخ خروج: -
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
ساخت بازی های موبایل
اعضاء:

محمد معین حنطه
کامپیوتر
(نماینده)

محمد ابراهیم زاده
کامپیوتر

محمد علی نعمتیان
کامپیوتر

الهیار اله پرست
نرم افزار

علیرضا یاوری فرد
مهندسی کامپیوتر
شرح ایده محوری و دستاوردها: