هسته
اسپاد

کد استقرار: UOK00P204
تاريخ ورود: 1395/03/01
تاريخ خروج: -
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
ساخت بازی های موبایل
اعضاء:

محمد معین حنطه
کامپیوتر
(نماينده)

محمد ابراهیم زاده
کامپیوتر

محمد علی نعمتیان
کامپیوتر

الهیار اله پرست
نرم افزار

علیرضا یاوری فرد
مهندسی کامپیوتر
دستاوردها: