هسته
اسپاد

کد استقرار: UOK00P204
تاریخ ورود: 1395/03/01
تاریخ خروج: 1396/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ساخت بازی های موبایل
اعضاء:

محمد معین حنطه
کارداني کامپیوتر
(نماینده)

محمد ابراهیم زاده
کارشناسي کامپیوتر

محمد علی نعمتیان
کارداني کامپیوتر

الهیار اله پرست
کارشناسي نرم افزار

علیرضا یاوری فرد
کارشناسي مهندسی کامپیوتر
شرح ایده محوری و دستاوردها: