شرکت
پویا فناوران سیلک

کد استقرار: UOK00S201
تاریخ ورود: 1394/12/01
تاریخ خروج: 1395/05/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ارائه ی خدمات فنی و مهندسی در زمینه ی طراحی و ساخت سیستم های کنترلی و الکترونیک در حوزه ی موتورهای توربینی، هوا فضا و نفت
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: