شرکت
الکترونیک سیلک کاشان

کد استقرار: UOK00S200
تاریخ ورود: 1394/09/01
تاریخ خروج: 1396/09/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
کنترل وسائل از راه دور توسط ریموت کنترل، SMS
اعضاء:

مجتبی اربابی
کارشناسي الکترونیک
(نماینده)

مصطفی اکبرزاده لوکی
کارشناسي الکترونیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: