شرکت
الکترونیک سیلک کاشان

کد استقرار: UOK00S200
تاريخ ورود: 1394/09/01
تاريخ خروج: -
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
کنترل وسائل از راه دور توسط ریموت کنترل، SMS
اعضاء:

مجتبی اربابی
الکترونیک
(نماينده)

مصطفی اکبرزاده لوکی
الکترونیک
دستاوردها: