شرکت
شهاب نوین افلاکیان

کد استقرار: UOK00S202
تاریخ ورود: 1395/02/01
تاریخ خروج: 1396/02/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
ساخت دستگاه سنجش دبی آب های روان
اعضاء:

محمد نیک سرشت
نقشه کشی صنعتی

الهام بیراوندی
ادبیات

الهام بیراوند
مهندسی کامپیوتر
شرح ایده محوری و دستاوردها: