شرکت
ایمن گستر چشم الماس

کد استقرار: UOK00S197
تاریخ ورود: 1395/01/01
تاریخ خروج: -
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
امن سازی شبکه های داخلی و خارجی سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی
اعضاء:

داوود رهی
کارشناسي مهندسی هسته ی
شرح ایده محوری و دستاوردها: