شرکت
گیتی الکترونیک مبتکر ایرانیان

کد استقرار: UOK00S190
تاريخ ورود: 1394/05/01
تاريخ خروج:
وضعيت: مستقر
ایده محوری:
اتوماسیون صنعتی و خانگی
اعضاء:

حسن محمدزاده یزدلی
برق
(نماينده)

وحید عابدی آرانی
برق
دستاوردها: