شرکت
گیتی الکترونیک مبتکر ایرانیان

کد استقرار: UOK00S190
تاریخ ورود: 1394/05/01
تاریخ خروج: 1396/04/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
اتوماسیون صنعتی و خانگی
اعضاء:

حسن محمدزاده یزدلی
کارشناسي برق
(نماینده)

وحید عابدی آرانی
کارشناسي برق
شرح ایده محوری و دستاوردها: