دانش بنیان
فن دقیق کوثر

کد استقرار: UOK00S191
تاریخ ورود: 1394/07/01
تاریخ خروج: -
وضعیت: مستقر
ایده محوری:
تولید و بهبود سازی تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی به ویژه آزمایشگاه­ های سلول ­های خورشیدی نانو ساختار
اعضاء:

سید محمد باقر قرشی
دکتراي فیزیک

مهرداد مهرجویی
کارشناسي ارشد نانو فیزیک
شرح ایده محوری و دستاوردها:

محصولات شرکت به شرح زیر است:

1- گلاوباکس تحقیقاتی نانو(در چندین مدل)

2- دستگاه لایه نشانی چرخشی ( دو مدل)

3- دستگاه لایه نشانی غوطه وری

4- شبیه ساز نور خورشید

5- پتانسیو استات ( اندازه گیری بازده سلول خورشیدی)

6- کلیه تجهیزات آزمایشگاه های فیزیک پایه  1و2و3 ( بیش از 20 آزمایش)

 

دستگاه های در حال ساخت:

دستگاه لایه نشانی پاششی(اسپری پایرولیز)

دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی لایه های نازک

.....