شرکت
سیب آبی ایرانیان

کد استقرار: UOK00S188
تاريخ ورود: 1394/05/01
تاريخ خروج: 1395/04/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
بازار مجازی کتاب
اعضاء:

مجتبی حداد
الکترونیک

فاطمه زمانی نیا
کامپیوتر
دستاوردها: