شرکت
سیب آبی ایرانیان

کد استقرار: UOK00S188
تاریخ ورود: 1394/05/01
تاریخ خروج: 1395/04/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
بازار مجازی کتاب
اعضاء:

مجتبی حداد
کارشناسي الکترونیک

فاطمه زمانی نیا
کارشناسي کامپیوتر
شرح ایده محوری و دستاوردها: