شرکت
نوین فن پردازان سیلک

کد استقرار: UOK00S177
تاریخ ورود: 1394/01/01
تاریخ خروج: 1394/04/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
سامانه ی مدیریت آموزش مجازی (سایت لرن)
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: