تحقیق و توسعه
سامان گستر کاسیان

کد استقرار: UOK00R178
تاریخ ورود: 1394/01/01
تاریخ خروج: 1394/12/29
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید تایمر دیجیتال - تولید آی سی KA35S281
اعضاء:

اميد بهشتي زواره
مخابرات

ناهید فلزی
الکترونیک

بنفشه صائمی
برق

ریحانه صالحی
برق

زهرا مسلمی
برق

زکیه حاجی کریمی
برق
شرح ایده محوری و دستاوردها: