شرکت
سام سیستم الکترونیک

کد استقرار: UOK00S033
تاريخ ورود: 1384/04/01
تاريخ خروج: 1385/9/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
آموزش کامپیوتر ، دوره های تخصصی مهندسی و خدمات اتوماسیون اداری
اعضاء:

جلال دستان
مهندسی الکترونیک
(نماينده)

مژگان السادات جعفري
مترجمي

مصطفي رضوي
کامپيوتر

روح اله هاديزاده
الکترونيک
دستاوردها: