دانش بنيان
کیمیاگران صنعت امیر کبیر

کد استقرار: UOK00R167
تاريخ ورود: 1393/03/01
تاريخ خروج: 1395/02/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
مشاوره، طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی و صنعتی
اعضاء:

امین رحمانی
مهندسی مکانیک

سعید محمد زاده راوندی
حسابداری

لیلا جوادیان
شیمی آلی
دستاوردها: