دانش بنیان
کیمیاگران صنعت امیر کبیر

کد استقرار: UOK00R167
تاریخ ورود: 1393/03/01
تاریخ خروج: 1395/02/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
مشاوره، طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی و صنعتی
اعضاء:

امین رحمانی
کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک

سعید محمد زاده راوندی
کارشناسي حسابداری

لیلا جوادیان
دکتراي شیمی آلی
شرح ایده محوری و دستاوردها: