شرکت
فراگام صنعت سیلک

کد استقرار: UOK00S166
تاریخ ورود: 1393/03/01
تاریخ خروج: 1395/02/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید برد ژاکارد الکترونیکی اشتابلی
اعضاء:

علي اصغر طالبي
الكترونيك
(نماینده)

علي اصغر طالبي
مهندسي الكترونيك

ریحانه فخری نیاسر
مهندسی برق

بهاره محمودی
مهندسی برق

هدی بهرام زاده
ارتباط تصویری

احسان دباغ
برق
شرح ایده محوری و دستاوردها: