شرکت
فراگام صنعت سیلک

کد استقرار: UOK00S166
تاريخ ورود: 1393/03/01
تاريخ خروج: 1395/02/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید برد ژاکارد الکترونیکی اشتابلی
اعضاء:

علي اصغر طالبي
الكترونيك
(نماينده)

علي اصغر طالبي
مهندسي الكترونيك

ریحانه فخری نیاسر
مهندسی برق

بهاره محمودی
مهندسی برق

هدی بهرام زاده
ارتباط تصویری

احسان دباغ
برق
دستاوردها: