تحقیق و توسعه
مهندسین مشاور جهان شهر پایدار

کد استقرار: UOK00R163
تاریخ ورود: 1392/12/01
تاریخ خروج: 1394/07/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی ومطالعات شهری و منطقه ای
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: