تحقیق و توسعه
مهندسین مشاور جهان شهر پایدار

کد استقرار: UOK00R163
تاريخ ورود: 1392/12/01
تاريخ خروج: 1394/07/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
انجام طرح ها و پروژه های تحقیقاتی ومطالعات شهری و منطقه ای
اعضاء:
دستاوردها: