شرکت
ایمن محیط هزاره ی سوم

کد استقرار: UOK00S160
تاريخ ورود: 1392/12/01
تاريخ خروج: 1395/12/29
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
ایمن سازی صنایع کاشان، شامل ارائه ی راه حل ها و سیستم های ایمنی و بازرسی های فنی - تخصصی از تجهیزات و اندازه گیری های مرتبط و آموزش
اعضاء:

محسن محسنی
مهندسی صنایع

مرضیه بابایی
تجربی
دستاوردها: