شرکت
آموزشگاه بقاء هنر

کد استقرار: UOK00S157
تاریخ ورود: 1392/09/01
تاریخ خروج: 1395/08/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید و عرضه ی فرش و تابلو فرش
اعضاء:

مريم بقائي
کارداني كامپيوتر
(نماینده)
شرح ایده محوری و دستاوردها: