شرکت
توسعه ی معادن گرانمایه کویر

کد استقرار: UOK00S155
تاريخ ورود: 1392/06/01
تاريخ خروج: 1393/11/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تخصصی کردن فعالیتهای پایه ی معدنی
اعضاء:
دستاوردها: