شرکت
توسعه ی معادن گرانمایه کویر

کد استقرار: UOK00S155
تاریخ ورود: 1392/06/01
تاریخ خروج: 1393/11/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تخصصی کردن فعالیتهای پایه ی معدنی
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: