تحقیق و توسعه
زیست فن

کد استقرار: UOK00R154
تاریخ ورود: 1392/04/01
تاریخ خروج: 1392/08/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید و تکثیر گیاهان با استفاده از روش های نوین کشت بافت
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: