تحقیق و توسعه
زیست فن

کد استقرار: UOK00R154
تاريخ ورود: 1392/04/01
تاريخ خروج: 1392/08/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تولید و تکثیر گیاهان با استفاده از روش های نوین کشت بافت
اعضاء:
دستاوردها: