دانش بنيان
سی زان پردازش کویر

کد استقرار: UOK00S150
تاريخ ورود: 1392/03/01
تاريخ خروج: 1395/9/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
آموزش مجازی
اعضاء:

سیدجواد نیکوکار
کامپیوتر
(نماينده)

فرزانه نیک فرد
زبان انگلیسی

سید امیر حسین نیکوکار
کامپیوتر

زهرا حسن زاده خج
نرم افزار کامپیوتر

محمدرضا حامدی
علوم تربیتی
دستاوردها: