دانش بنیان
سی زان پردازش کویر

کد استقرار: UOK00S150
تاریخ ورود: 1392/03/01
تاریخ خروج: 1395/9/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
آموزش مجازی
اعضاء:

سیدجواد نیکوکار
کارشناسي کامپیوتر
(نماینده)

فرزانه نیک فرد
کارشناسي زبان انگلیسی

سید امیر حسین نیکوکار
کارشناسي کامپیوتر

زهرا حسن زاده خج
کارداني نرم افزار کامپیوتر

محمدرضا حامدی
کارشناسي علوم تربیتی
شرح ایده محوری و دستاوردها: