دانش بنیان
سی زان پردازش کویر

کد استقرار: UOK00S150
تاریخ ورود: 1392/03/01
تاریخ خروج: 1395/9/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
آموزش مجازی
اعضاء:

سیدجواد نیکوکار
کامپیوتر
(نماینده)

فرزانه نیک فرد
زبان انگلیسی

سید امیر حسین نیکوکار
کامپیوتر

زهرا حسن زاده خج
نرم افزار کامپیوتر

محمدرضا حامدی
علوم تربیتی
شرح ایده محوری و دستاوردها: