شرکت
رایانش الکترونیک کاسیان

کد استقرار: UOK00S147
تاريخ ورود: 1391/11/01
تاريخ خروج: 1394/06/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
آموزش رباتیک از سنین پایه تا دانشگاه
اعضاء:

فاطمه آقاقدیری کاشانی
کامپیوتر
دستاوردها: