شرکت
رایانش الکترونیک کاسیان

کد استقرار: UOK00S147
تاریخ ورود: 1391/11/01
تاریخ خروج: 1394/06/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
آموزش رباتیک از سنین پایه تا دانشگاه
اعضاء:

فاطمه آقاقدیری کاشانی
کارشناسي کامپیوتر
شرح ایده محوری و دستاوردها: