شرکت
ریز هوش آور

کد استقرار: UOK00S026
تاريخ ورود: 1383/08/01
تاريخ خروج: 1384/8/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی وتولید ژاکارد کامپیوتری
اعضاء:

فرهاد طباطبايي كاشان
سخت افزار کامپیوتر
(نماينده)

علی ارباب زادگان هاشمی

پروین دخت ارباب زادگان هاشمی

الهام طباطبايي كاشاني
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
دستاوردها: