شرکت
ریز هوش آور

کد استقرار: UOK00S026
تاریخ ورود: 1383/08/01
تاریخ خروج: 1384/8/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی وتولید ژاکارد کامپیوتری
اعضاء:

فرهاد طباطبايي كاشان
سخت افزار کامپیوتر
(نماینده)

علی ارباب زادگان هاشمی

پروین دخت ارباب زادگان هاشمی

الهام طباطبايي كاشاني
مهندسی نرم افزار کامپیوتر
شرح ایده محوری و دستاوردها: