شرکت
هوپاد گستر صنعت

کد استقرار: UOK00S146
تاریخ ورود: 1391/10/01
تاریخ خروج: 1394/07/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
تولید دستگاه کنترل هوشمند موتور خانه ها
اعضاء:

مهدی باباجان دهقی
کارشناسي برق

نفیسه عباسی کاشانی
کارشناسي مهندسی برق
شرح ایده محوری و دستاوردها: