شرکت
هوپاد گستر صنعت

کد استقرار: UOK00S146
تاريخ ورود: 1391/10/01
تاريخ خروج: 1394/07/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
تولید دستگاه کنترل هوشمند موتور خانه ها
اعضاء:

مهدی باباجان دهقی
برق

نفیسه عباسی کاشانی
مهندسی برق
دستاوردها: