شرکت
گلاب پژوهی کاشان

کد استقرار: UOK00S025
تاریخ ورود: 1383/07/2
تاریخ خروج: 1383/10/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
فراورده های دارویی غذایی و اسانس
اعضاء:

هادی اکبری
کارشناسي ارشد برنامه ریزی
(نماینده)

عباس کاردان
کارشناسي شیمی
شرح ایده محوری و دستاوردها: