شرکت
گلاب پژوهی کاشان

کد استقرار: UOK00S025
تاريخ ورود: 1383/07/2
تاريخ خروج: 1383/10/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
فراورده های دارویی غذایی و اسانس
اعضاء:

هادی اکبری
برنامه ریزی
(نماينده)

عباس کاردان
شیمی
دستاوردها: