شرکت
آرین سیستم سیلک

کد استقرار: UOK00S145
تاریخ ورود: 1391/08/01
تاریخ خروج: 1392/07/30
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
شهر مجازی ایرانیان
اعضاء:

امیرحسین جمالی
کارداني کامپیوتر

پریسا حیدری آزاد
کارشناسي گرافیک
شرح ایده محوری و دستاوردها: