شرکت
آرین سیستم سیلک

کد استقرار: UOK00S145
تاريخ ورود: 1391/08/01
تاريخ خروج: 1392/07/30
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
شهر مجازی ایرانیان
اعضاء:

امیرحسین جمالی
کامپیوتر

پریسا حیدری آزاد
گرافیک
دستاوردها: