شرکت
تدبیر گستر اقلیم

کد استقرار: UOK00S144
تاریخ ورود: 1391/07/01
تاریخ خروج: 1394/06/31
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
انجام خدمات در زمینه ی برنامه ریزی راهبردی، بازار سنجی، امکان سنجی و ارزیابی پیامدها و تأثیرات پروژه های توسعه ای
اعضاء:

ميثم نوابي پور
کارشناسي ارشد جامعه شناسي

الهه تاملی
کارشناسي
شرح ایده محوری و دستاوردها: