شرکت
تدبیر گستر اقلیم

کد استقرار: UOK00S144
تاريخ ورود: 1391/07/01
تاريخ خروج: 1394/06/31
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
انجام خدمات در زمینه ی برنامه ریزی راهبردی، بازار سنجی، امکان سنجی و ارزیابی پیامدها و تأثیرات پروژه های توسعه ای
اعضاء:

ميثم نوابي پور
جامعه شناسي

الهه تاملی
دستاوردها: