تحقیق و توسعه
محور الکترونیک

کد استقرار: UOK00R142
تاریخ ورود: 1391/04/01
تاریخ خروج: 1391/12/07
وضعیت: غیر مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید اکو آمپلی فایر توسعه یافته
اعضاء:
شرح ایده محوری و دستاوردها: