تحقیق و توسعه
محور الکترونیک

کد استقرار: UOK00R142
تاريخ ورود: 1391/04/01
تاريخ خروج: 1391/12/07
وضعيت: غير مستقر
ایده محوری:
طراحی و تولید اکو آمپلی فایر توسعه یافته
اعضاء:
دستاوردها: